Apple Watch

Apple Watch

                 Apple Watch เป็นสมาร์ตวอตช์ของบริษัทแอปเปิลที่ทิม คุก ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557 แอปเปิลวอตช์จะมีหน้าที่ในการติดตามการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพ ซึ่งจะมีออกมาจำหน่ายอยู่ 3 รูปแบบด้วยกัน โดยจะใช้งานร่วมกับไอโฟน 5 ขึ้นไป และอุปกรณ์รุ่นที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส 8.2 ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2558                 แอปเปิลวอตช์จะมีสองขนาดคือ 38 มิลลิเมตร และ 42 มิลลิเมตร และจะมีอยู่สามรูปแบบด้วยกัน [ . . . ]

Education Technology

เทคโนโลยีกับการพัฒนาการศึกษา

การพัฒนาเป็นสิ่งที่จะทำให้สังคมนั้นดีขึ้น หลายประเทศได้มีการพัฒนาระบบต่างๆ ให้สามารถยกระดับศักยภาพของสังคมได้ การพัฒนาระบบหรือวิทยาการต่างๆ เป็นสิ่งที่ดี แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญและเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพประชากรคือการศึกษา ปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ หลายประเทศก็พยายามที่จะคิดคนเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะมาตอบสนองการเรียนรู้เหล่านี้ จึงเป็นผลทำให้การศึกษาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้อาศัยสื่อที่ทันสมัย โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร สามารถเชื่อมโยงข้อมูล ข่าวสารได้กว้างขวางทั่วโลกเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารในเวลาอันสั้น การศึกษานั้นได้อาศัยความก้าวหน้าทางด้านการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางไกล กล่าวคือสมัยแรกที่กิจการไปรษณีย์เป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางการสอนทางไกลก็จะไปเกี่ยวกับการบริการทางไปรษณีย์คือการเอาสิ่งพิมพ์ในรูปของตำราส่งไปทางไปรษณีย์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนที่บ้านต่อมาเมื่อวิทยุเข้ามามีบทบาทในการสื่อสาร มหาวิทยาลัยทางวิทยุก็เกิดขึ้นและใช้สื่อวิทยุซึ่งเป็นสื่อเสียงในการสอนและก็อาจมีสื่อสิ่งพิมพ์ประกอบด้วย เมื่อโทรทัศน์เข้ามามีบทบาทในการสื่อสารมวลชนก็เกิดมีมหาวิทยาลัยที่สอนโดยใช้โทรทัศน์ร่วมกับเอกสาร สิ่งพิมพ์มาถึงยุคปัจจุบันมีการพัฒนาการด้านการสื่อสารหลายๆ อย่างโดยมีความคิดว่าจะไม่ขึ้นอยู่กับสื่อสารใด สื่อสารหนึ่งเท่านั้นเพราะจะทำให้ใช้ประโยชน์ไม่ได้เต็มที่ ต้องใช้การสื่อสารหลายๆ รูปแบที่เรียกว่า “การใช้สื่อสารแบบประสม” การนำเทคโนโลยีมาใช้กับการเรียนการศึกษา มีดังนี้ การจัดหลักสูตร ซึ่งเป็นการจัดข้อมูลหรือการมีระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษา ได้แก่ [ . . . ]