Education Technology

เทคโนโลยีกับการพัฒนาการศึกษา

การพัฒนาเป็นสิ่งที่จะทำให้สังคมนั้นดีขึ้น หลายประเทศได้มีการพัฒนาระบบต่างๆ ให้สามารถยกระดับศักยภาพของสังคมได้ การพัฒนาระบบหรือวิทยาการต่างๆ เป็นสิ่งที่ดี แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญและเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพประชากรคือการศึกษา ปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ หลายประเทศก็พยายามที่จะคิดคนเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะมาตอบสนองการเรียนรู้เหล่านี้ จึงเป็นผลทำให้การศึกษาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้อาศัยสื่อที่ทันสมัย โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร สามารถเชื่อมโยงข้อมูล ข่าวสารได้กว้างขวางทั่วโลกเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารในเวลาอันสั้น

การศึกษานั้นได้อาศัยความก้าวหน้าทางด้านการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางไกล กล่าวคือสมัยแรกที่กิจการไปรษณีย์เป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางการสอนทางไกลก็จะไปเกี่ยวกับการบริการทางไปรษณีย์คือการเอาสิ่งพิมพ์ในรูปของตำราส่งไปทางไปรษณีย์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนที่บ้านต่อมาเมื่อวิทยุเข้ามามีบทบาทในการสื่อสาร มหาวิทยาลัยทางวิทยุก็เกิดขึ้นและใช้สื่อวิทยุซึ่งเป็นสื่อเสียงในการสอนและก็อาจมีสื่อสิ่งพิมพ์ประกอบด้วย เมื่อโทรทัศน์เข้ามามีบทบาทในการสื่อสารมวลชนก็เกิดมีมหาวิทยาลัยที่สอนโดยใช้โทรทัศน์ร่วมกับเอกสาร สิ่งพิมพ์มาถึงยุคปัจจุบันมีการพัฒนาการด้านการสื่อสารหลายๆ อย่างโดยมีความคิดว่าจะไม่ขึ้นอยู่กับสื่อสารใด สื่อสารหนึ่งเท่านั้นเพราะจะทำให้ใช้ประโยชน์ไม่ได้เต็มที่ ต้องใช้การสื่อสารหลายๆ รูปแบที่เรียกว่า “การใช้สื่อสารแบบประสม”

การนำเทคโนโลยีมาใช้กับการเรียนการศึกษา มีดังนี้

  1. การจัดหลักสูตร ซึ่งเป็นการจัดข้อมูลหรือการมีระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษา ได้แก่ ตัวหลักสูตร แผนการสอน คู่มือ การพัฒนาหลักสูตร การสำรวจความต้องการของชุมชน การใช้ตำราเรียนของครูและนักเรียน โดยมุ่งเน้นถึงความยืดหยุ่นและความเหมาะสมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนเพียงใด
  2. กระบวนการเรียนการสอน อันได้แก่  ลักษณะของวิธีการสอน การมีส่วนรวมของนักเรียน ตารางสอน การใช้บทเรียน สื่อการสอน การประเมินผลการเรียนการสอนการรายงานผลการเรียน การสอนซ่อมเสริม โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมีการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรขั้นพื้นฐาน
  3. การบริหาร ได้แก่บริหารงานโรงเรียนด้านต่างๆ เช่น งานธุรการ ได้แก่ การบริหารบุคลากรงบประมาณ การวางแผนงาน งานวิชาการ ได้แก่ หลักสูตร การเรียน การสอน งานปกครอง ได้แก่ ตัวนักเรียน ซึ่งจำเป็นต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดีและบางอย่างต้องเป็นความลับ
  4. การบริการ การให้บริการด้านต่างๆ ได้แก่ อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ในโรงเรียน เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอน ห้องสมุด ตลอดถึงแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา เป็นต้น